Magnus Business Gifts div. Macovil-Home nv wil er zeker van zijn dat zijn relaties met zijn klanten zo vlot en zo correct mogelijk verlopen. We willen je dan ook vooraf duidelijk informeren over jouw en onze rechten en plichten. Lees deze algemene voorwaarden aandachtig: ze zijn van toepassing op alle overeenkomsten die je met Magnus Business Gifts div. Macovil-Home nv sluit.

Identificatie van de verkoper

Magnus Business Gifts div. Macovil-Home nv hierna “Magnus Business Gifts” genoemd.
Leuvensesteenweg 248B, 1800 Vilvoorde (België)
BTW BE 0400690469 – RPR Brussel
Ondernemingsnummer: 0400690469
Tel. +32 2 251 89 66
E-mail info@dev.magnifico.shop

Algemeen

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten die door Magnus Business Gifts worden aangeboden. De klant moet zich er dan ook van bewust zijn dat hij, door het inloggen op onze website of door het bestellen van een of meer producten, instemt met deze voorwaarden die voorrang hebben op alle eventuele andere voorwaarden. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts mogelijk als hij dat voorafgaandelijk en uitdrukkelijk schriftelijk met Magnus Business Gifts overeenkomt. [Hoewel deze voorwaarden en onze websites wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, is ons aanbod voor particulieren alleen bestemd voor onze klanten die in België of Nederland wonen].

Bestellingen

Alle geschenken die door Magnus Business Gifts aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven op www.Magnifico.shop van Magnus Business Gifts. Bestellen kan online via www.Magnifico.shop tot uitputting van voorraad. Kort na het maken van een bestelling ontvangt de klant hiervan per e-mail een schriftelijke bevestiging met het ordernummer. Het ordernummer dient de klant bij enkel correspondentie omtrent de bestelling te vermelden.

Bij bestellingen moet de klant aan Magnus Business Gifts alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem gevraagd worden. Op aanvraag en indien de klant zijn bedrijfsgegevens kan bezorgen, kan hij voor bestellinen vanaf € 100 kosteloos een factuur ontvangen per post. Bij bestellingen onder € 100 zal een administratieve kost van € 20 aangerekend worden voor het aanmaken van de factuur. Wanneer de klant verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Magnus Business Gifts, mogen deze kosten in rekening gebracht worden.

Indien een besteld geschenk uit voorraad is, dan informeren we de klant zo vlug mogelijk en heeft hij het recht de bestelling te annuleren. Magnus Business Gifts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een geschenk.

Er is sprake van een geldige overeenkomst als Magnus Business Gifts via zijn website de bevestiging ontvangt van de bestelling en de bestelling per kerende bevestigt. Magnus Business Gifts kan wel beslissen de overeenkomst te onderwerpen aan andere of bijkomende voorwaarden of de bestelling te weigeren. Dat zal onder meer het geval zijn bij belangrijke bestellingen waarbij bv. voorafbetaling kan worden gevraagd, bij bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is of wanneer er problemen waren met eerdere bestellingen (bv. wanbetaling), enz. De bestelde goederen worden pas eigendom van de klant als ze volledig zijn betaald. Behalve voor consumenten gaat het risico met betrekking tot de bestelde producten over op de klant bij verzending ervan door Magnus Business Gifts.

Verzakingsrecht

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 47 van de Wet betreffende Marktparktijken en Consumentenbescherming, is de klant gerechtigd zijn aankoop te annuleren en de aankoopprijs terug te krijgen, zonder opgave van reden, binnen 14 dagen na ontvangst.
Indien de klant van dit recht gebruik wenst te maken, moet hij Magnus Business Gifts hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Dit kan via volgend retourformulier.
De klant dient tevens de geschenken binnen de 14 dagen naar ons op te sturen in dezelfde staat waarin hij deze heeft ontvangen en op eigen kosten. Na ontvangst betaalt Magnus Business Gifts het bedrag van de geretourneerde geschenken terug binnen de 14 dagen.
Magnus Business Gifts behoudt zich het recht voor om geretourneerde geschenken voor een gedeelte niet terug te betalen wanneer de verpakking geopend of beschadigd werd

Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant, en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; voor dergelijke diensten stemt de klant er door zijn bestelling of aankoop en de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden uitdrukkelijk mee in dat wordt begonnen met de uitvoering onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst (en dus nog binnen de principiële herroepingstermijn van 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst), en erkent hij dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
3° de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
5° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
6° de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
7° de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
8° overeenkomsten waarbij de klant de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de klant niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
9° de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10° de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
11° overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
12° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
13° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest; voor dergelijke overeenkomsten stemt de klant er door de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden uitdrukkelijk mee in dat begonnen wordt met de uitvoering onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst (en dus nog binnen de principiële herroepingstermijn van 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst), en erkent hij hierdoor zijn recht op herroeping te verliezen;
14° de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Onze producten en prijzen

Deze webshop verkoopt alerhanden consumentenartikelen. Alle producten die door Magnus Business Gifts worden aangeboden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en prijzen zijn inclusief btw en geldig op de dag waarop ze op onze website worden aangeboden of voor de periode vermeld in onze online cataloog of de vermelding op de geschenken zelf. Magnus Business Gifts behoudt zich het recht voor om de aangegeven prijzen te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Magnus Business Gifts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van prijsaanpassingen, het niet leverbaar zijn van producten, drukfouten in prijzen, voorwaarden of beschrijvingen.

Conformiteit en garantie

Magnus Business Gifts staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Magnus Business Gifts jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Preventie Namaak

Magnifico.shop  biedt enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

Specifieke voorwaarden

Het is mogelijk dat op sommige van onze producten specifieke voorwaarden van toepassing zijn met betrekking tot onder meer het gebruik, de toepasselijke korting(en) of de geldigheidsduur ervan. In dat geval zal de klant hierover afzonderlijk geïnformeerd worden op de website van de leverancier die het product voorstelt of aanbiedt. Deze specifieke voorwaarden hebben in dat geval voorrang op onderhavige algemene voorwaarden.

Betaling

Magnus Business Gifts neemt alle voorzorgen om een veilige betaling met de kredietkaartgegevens van de klant te kunnen garanderen. Wij maken hiervoor gebruik van het Ingenico systeem.
Als consument kan de klant zijn bestellingen betalen via creditcard (Visa of Mastercard), Maestro of met een manuele of online bankoverschrijving.
Bestellingen van Belgische en Nederlandse bedrijven met een geldig btw-nummer worden na goedkeuring van een kredietdossier door Magnus Business Gifts geleverd en gefactureerd na betaling binnen 7 dagen. Bij overschrijding van deze betalingstermijn loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 10% per jaar en zal de klant aan Magnus Business Gifts een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van de nog verschuldigde sommen met een minimum van 125 euro per factuur, onverminderd het recht van Magnus Business Gifts om vergoeding te eisen van de reëel geleden schade en de invorderingskosten.

Verzendingskosten en levertermijnen

Magnus Business Gifts verzendt de geschenken zodra het totaalbedrag van de geschenken betaald is, of op de leveringsdatum aangeduid in de bestelprocedure. Magnus Business Gifts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen.
Voor de verzending van de fysieke geschenken betaalt de klant een vergoeding per verzending per land (zie verder). De bestelling wordt geleverd op de leveringsdatum aangeduid in de bestelprocedure. Als de klant de gekozen geschenken bestelt, wordt zijn pakket binnen de 3 weken via bPost geleverd. Deze levertijd wordt evenwel slechts gegeven ter informatie. Magnus Business Gifts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen. Het is mogelijk dat het order door technische en/of praktische redenen in afzonderlijke verpakkingen verstuurd wordt; in dat geval brengt dat geen extra kosten mee. Uiteraard doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat al de aangeboden en bestelde producten onmiddellijk beschikbaar en leverbaar zouden zijn. Indien dat in uitzonderlijke gevallen toch niet mogelijk zou blijken, informeren wij de klant zo spoedig mogelijk en heeft hij het recht om een ander product te bestellen of de bestelling zonder kosten te annuleren. De klant heeft echter geen recht op schadevergoeding en Magnus Business Gifts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de nadelige gevolgen die zouden voortvloeien uit het niet voorradig of leverbaar zijn van een product.
Voor de levering van geschenken vragen wij volgende transportkosten:

Land Verzendkosten
België € 5,16 bij bestelling <25.00€ (waarde geschenken). Bij bestelling > 25€ is de levering franco

Privacy

Magnus Business Gifts respecteert de privacy van de klant en gaat zeer zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Er worden geen commerciële e-mails gestuurd.  U wordt uitsluitend geïnformeerd rond de levering van uw bestelling.

Intellectuele rechten

Magnus Business Gifts is eigenaar of licentiehouder van alle auteursrechten, gegevensbestanden, applicaties, merken en andere intellectuele rechten met betrekking tot zijn websites. Magnus Business Gifts is ook eigenaar of licentiehouder van de structuur, het concept, de lay-out en het design van zijn websites. Als iemand onze websites geheel of gedeeltelijk wilt gebruiken, reproduceren of op enigerlei wijze aanwenden voor zichzelf of derden, heeft hij daarvoor de schriftelijke goedkeuring van Magnus Business Gifts nodig.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die informatie bevatten, zoals een login of landinstellingen van de internetgebruiker. Ze worden door de browser bijgehouden ter verbetering van het gebruiksgemak: zo hoeft de klant niet altijd alles opnieuw in te stellen. Als de klant in zijn browser het gebruik van cookies uitschakelt, kunnen wij geen correcte werking van onze websites garanderen.

Beperking van aansprakelijkheid

Hoewel Magnus Business Gifts er alles aan doet om zijn websites en organisatie vlekkeloos te laten werken, kan het niet waarborgen dat ze ononderbroken of foutloos zullen functioneren. Magnus Business Gifts is niet aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen door het gebruik van internet, e-mail of enig ander communicatiemiddel. Magnus Business Gifts geeft dan ook geen enkele waarborg m.b.t. de gegevens die worden verkregen bij het gebruik van zijn websites of het functioneren ervan. Al evenzeer wijst Magnus Business Gifts elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de verkoopbaarheid van zijn producten en de geschiktheid ervan voor een bepaald doel. Hoewel Magnus Business Gifts de grootste zorg besteedt aan de keuze van zijn commerciële partners, kan het niet aansprakelijk gesteld worden voor het verloop van de middels onze producten verkregen of genoten evenementen, belevenissen of voordelen, waarvoor de initieel verstrekkende c.q. aanbiedende partner van Magnus Business Gifts zelf integraal verantwoordelijk blijft. Klachten met betrekking tot de uitvoering van onze geschenkgeschenken door onze partners zullen uiteraard door ons onderzocht en overgemaakt worden. Onze tussenkomst in dergelijke geschillen beperkt zich dan ook tot een louter intermediaire rol. Magnus Business Gifts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade, resulterende of onrechtstreekse, voortkomend uit het gebruik van zijn websites of de erop vermelde producten, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Klachten

Indien het product dat de klant ontvangt niet het product was dat hij bestelde, of indien het beschadigd aankomt, kan hij het, met een begeleidend schrijven voor uitleg, terugsturen, uiterlijk binnen de veertien dagen die volgen op de ontvangst, naar volgend adres: Magnus Business Gifts, Leuvensesteenweg 248B, 1800 Vilvoorde, België.
Magnus Business Gifts zal, van zodra het geretourneerde artikel heeft ontvangen, de klant vervolgens het juiste product toesturen. Bij ontvangst doen wij een controle of de code reeds gebruikt is. Wanneer de code gebruikt blijkt te zijn, wordt de terugbetaling geweigerd.
Naast de interne procedure van de Magnifico.shop webshop bij klachten, kan de klant steeds terecht bij BeCommerce en bij het Europese ODR-platform. Klik hier voor meer info.

Verlies of diefstal

Als de klant het bestelde product niet ontvangt binnen een termijn van 5 dagen na de bevestiging van de verzending door Magnus Business Gifts, moet hij ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen via post of e-mail. Enkel in dat geval zal Magnus Business Gifts het verlies van het product ten laste nemen en een nieuw product toesturen.
Deze bepalingen zijn uiteraard niet van toepassing op professionele klanten die buiten het toepassingsgebied vallen van de wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.
Magnus Business Gifts is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de cadeaubon na de levering ervan.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met Magnus Business Gifts is het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent van toepassing. Als een of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden nietig en/of onafdwingbaar zouden worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zullen de onafdwingbare of nietige bepalingen worden vervangen door de afdwingbare bepaling die het nauwst aansluit met de onderliggende bedoeling van de onafdwingbare bepaling. Magnus Business Gifts kan onderhavige voorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Gedragscode

Magnus Business Gifts is lid van BeCommerce en daardoor gebonden door de gedragdscode van het BeCommerce kwaliteitslabel. Download hier de BeCommerce gedragscode.